ඔතා රබර් හෝස්

  • Wrapped Rubber Hose

    ඔතා රබර් හෝස්

    අතින් ඔතා ඇති රබර් හෝස් 2-ප්ලයි සිට 4-ප්ලයි ශක්තිමත් කර ඇති අතර SAE J20, SAE J30, SAE J100, DIN සහ ISO ප්‍රමිතීන් සපුරාලීම හෝ ඉක්මවා යාම. විශාල අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය සහ ඉහළ පිපිරුම් පීඩනය සඳහා අදාළ වන මෙම තාක්ෂණය අවශ්‍ය වේ.