සිලිකොන් හීටර් හෝස්

  • Silicone Heater Hoses

    සිලිකොන් හීටර් හෝස්

    සිලිකොන් හීටර් හෝස් SAE J20 R3 පන්තියේ A පිරිවිතරයේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම හෝ ඉක්මවා යාම. සිලිකොන් සො oses නළ 1-ප්ලයි පොලියෙස්ටර් රෙදි වලින් ශක්තිමත් කර ඇත. ඔබේ පැරණි තොග OEM සො ose නළය සිලිකන් හීටර හෝස් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න.